Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Regulamin księgarni internetowej

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym https://www.palatum.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2022 r.

Adres do korespondencji:

Wydawnictwo Palatum
ul.
Natolin 48, 92-701 Łódź
e-mail:
info@palatum.pl

§ 1. Definicje

Wydawnictwo – Wydawnictwo Palatum Iwona Salamończyk z siedzibą w Natolinie ul. Natolin 49, 92-701 Łódź, NIP 7261007269, REGON 470910264.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim palatum.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.palatum.pl

2. Telefonicznie pod numerem 42 648-40-72, w dni robocze od 8:00 do 16:00.

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Wydawnictem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest łącznie z zamówionymi towarami.

§ 3. Ceny produktów

1. Ceny na stronie palatum zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie, nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie palatum.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 4. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Wydawnictwem (patrz: zakładka “Kontakt”)

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 5. Formy dostawy i płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

1. Przelewem bankowym na konto:

ING Bank Śląski 74 1050 1461 1000 0092 1212 2932

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Wydawnictwo zapłaty za zamówienie.

2. Gotówką, po wybraniu przesyłki za pobraniem.

Wydawnictwo oferuje następujące formy dostawy:

  • Wysyłka Pocztą Polską

  • Wysyłka kurierem DPD na terenie Polski


Dla zamówień poniżej 200 zł koszt wysyłki wynosi:

  • Poczta Polska: 15 zł brutto

  • Poczta Polska (przesyłka za pobraniem): 20 zł brutto

  • Kurier DPD: 20 zł brutto

  • Kurier DPD (przesyłka za pobraniem): 25 zł brutto

Koszty przesyłki zamówienia o wartości powyżej 200 zł pokrywa Wydawnictwo.

Zgodnie z regulaminem deklarujemy, że zamówienia wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych, jednak zazwyczaj są to dwa następne dni robocze po potwierdzeniu otrzymania wpłaty.

§ 6. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. Zamówienia wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych.

§ 7. Warunki reklamacji

Wydawnictwo zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Wydawnictwem telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka “Kontakt”).

Wydawnictwo w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Dostarczenie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

Wydawnictwo Palatum Iwona Salamończyk

ul. Natolin 49

91-701 Łódź
z dopiskiem reklamacja.

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Wydawnictwo wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Wydawnictwo zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Wydawnictwo przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wydawnictwo nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Wydawnictwo).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Wydawnictwa na adres:

Wydawnictwo Palatum Iwona Salamończyk

ul. Natolin 48

91-701 Łódź
z dopiskiem zwrot

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wydawnictwo prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

5. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Wydawnictwo informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 200,00 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 200,00 zł, rabat zostaje anulowany.

§ 9. Dane osobowe

1. Rejestrując się w www.palatum.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Wydawnictwem. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Wydawnictwem oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.

2. Wydawnictwo informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydawnictwo informuje ponadto, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), z której także Konsument może korzystać.

3. Obecność towarów na stronach www.palatum.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022 roku.

 

Menu

Ustawienia

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj